Full-Time Faculty

Jung-Kai Tseng
林富宮(Fu-Gong Lin)
  • Name : 林富宮(Fu-Gong Lin)
  • Job title : Professor
  • Email :
Hui-Wen Lin
Ching-Chung Chen
Lee Sun
  • Name : Lee Sun
  • Job title : Assistant Professor
  • Email :
Jui-Yu Lin
Yi-Sheng Lin